FAQ

 • Q
  Paano maging miyembro

  Pwede ba ang mas mataas na credit limit kaysa ¥300,000?

  A

  Mangyari lamang makipagkonsulta sa aming kumpanya.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Gusto ko sana ikuha sa bank account ko ang pambayad mula sa umpisa, pwede kaya?

  A

  Magpapadala kami ng URL sa email kung saan maaari kayong mag register online para sa direct debit from bank account (monthly payment method). Mangyari lamang na paki-complete ang registration doon. 

 • Q
  Paano gamitin

  Kailangan ba isulat ang pangalan sa likod ng card?

  A

  Kapag nasa kamay na ninyo ang card ninyo, mangyari po lamang kayo mismo ang maglagay ng lagda ninyo sa patlang sa likod nito.

 • Q
  Paano gamitin

  Kailan kailangan ang PIN number?

  A

  Kailangan ang PIN number tuwing gagamitin ang card para sa shopping o pamimili.

 • Q
  Paano gamitin

  Ano ang “security code”?

  A

  Kailangan ito kapag kayo ay mamimili online. Ang security code ay ang 3 huling numero ng 7 numero na nakalagay sa taas ng inyong lagda sa likod ng card.

 • Q
  Paano gamitin

  Ako ay pupunta ng ibang bansa. Magagamit ba ang card kahit sa ibang bansa?

  A

  Maari ninyong magamit sa ibang bansa sa mga tindahan na tumatanggap ng Master Card.

 • Q
  Paano gamitin

  Magagamit ba ang card para makawithdraw ng cash?

  A

  Hindi magagamit ang card para sa cash advance (cashing) na serbisyo, kahit saanmang ATM na network sa loob at sa labas ng Japan.

 • Q
  Paano gamitin

  Ano ang “automatic revolving payment”?

  A

  Ito ay serbisyo na ang pinamili ninyo na nakatakdang “isang bayaran sa susunod na buwan” sa loob ng Japan o sa ibang bansa, ay awtomatikong gagawing”riboharai” o “revolving payment”.

 • Q
  Paano gamitin

  Hanggang kailan pwede gamitin ang card?

  A

  Bilang patakaran, magagamit ito hanggang 3 taon.

 • Q
  Paano gamitin

  Nagdesisyon ako na umalis ng Japan at umuwi sa bansa ko. Pwede ko pa ba rin gamitin ang card?

  A

  Ang card ay para lamang sa mga naninirahan sa loob ng Japan. Dahil dito kinakailangan na dumaan sa proseso ng pagkatiwalag sa pagiging miyembro kung kayo ay uuwi na sa inyong bansa.
  Ang deposit ay ibabalik sa inyong bank account sa anumang bangko sa loob ng Japan. Aabutin hanggang 2 buwan ang pagsauli ng inyong deposito kaya mangyari lamang ipaalam sa amin habang maaga.

1
2
3
4
5