FAQ

 • Q
  Paano maging miyembro

  Ano ang kailangan na mga dokumento para sa aplikasyon?

  A

  Ang Residence Card (kasama ang Special Permanent Resident Certificate o tinatawag na 特別永住者証明書を含む) ay required.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Ano ang kailangan upang maka-apply?

  A

  Maari naming tanggapin ang aplikasyon ng sinuman 18 anyos pataas sa panahon ng aplikasyon, may regular na mapagkikitaan. Ang mga wala pang 18 anyos ay nangangailangan ng pahintulot ng sinong may karapatan bilang kanilang magulang.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Kailan dadating ang card ko?

  A

  Kapag naaprubahan ang inyong aplikasyon matapos dumaan sa takdang pagsusuri ng aming kumpanya, ipapadala ang inyong card sa pamamagitan ng koreo, na kayo lamang ang makakatanggap o sa pamamagitan ng pagkumpirma ng kumpanya namin sa taong tatanggap ng card.
  Sa sandali ng pagtanggap ninyo ng card, kailangan ninyo iprisinta ang inyong residence card (zairyu kaado).

 • Q
  Paano maging miyembro

  Ano dapat gawin kapag ang address sa ID ay magkaiba sa kasalukuyang address ng tinitirhan ko?

  A

  Humiling sa kinauukulang munisipyo na baguhin ang inyong address bago kayo mag-apply para sa globalcard.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Paano makumpirma ang expiration date ng card?

  A

  Nakalagay sa card ninyo. Mangyari lamang pakitingnan na lang.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Paano ko gagawin ang security deposit?

  A

  Nakapaloob sa enclosed envelope kasama ng card ang transfer payment slip, mangyari lamang na ito ay gamitin para gawin ang security deposit. 

 • Q
  Paano maging miyembro

  Saang bangko pwede mag-withdraw?

  A

  Sa anumang bangko sa loob ng Japan.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Nagkamali ako sa pagsulat ng bank account number. Ano dapat gawin ko?

  A

  Kapag nais ninyong baguhin ang anumang impormasyon tungkol sa bank account ninyo (nagkamali sa numero ng bank account, may diperensya sa pangtatak atbp.) salungguhitan ng dalawang beses kung saan ang nais ninyong baguhin at kailangan ito lagyan ng tatak ng pagrebiso gamit ang inyong pangtatak para sa bank account. Sa blankong lugar tatakan din ang tamang numero ng bank account at ang tamang tatak ninyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  May dadating ba na tawag sa trabaho ko o sa bahay upang kumpirmahin ang pagkakilanlan ko?

  A

  Habang sinusuri ng inyong aplikasyon, maaaring tatawagan kayo ng kumpanya namin upang kumpirmahin ang inyong pagkakilanlan kung kinakailangan.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Nagkamali ako sa pagsulat ng pangalan/ address/ kaarawan sa application form ko.

  A

  Mangyari lamang magsumite muli ng aplikasyon.

1
2