FAQ

 • Q
  Paano maging miyembro

  Saang bangko pwede mag-withdraw?

  A

  Sa anumang bangko sa loob ng Japan.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Nagkamali ako sa pagsulat ng bank account number. Ano dapat gawin ko?

  A

  Kapag nais ninyong baguhin ang anumang impormasyon tungkol sa bank account ninyo (nagkamali sa numero ng bank account, may diperensya sa pangtatak atbp.) salungguhitan ng dalawang beses kung saan ang nais ninyong baguhin at kailangan ito lagyan ng tatak ng pagrebiso gamit ang inyong pangtatak para sa bank account. Sa blankong lugar tatakan din ang tamang numero ng bank account at ang tamang tatak ninyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  May dadating ba na tawag sa trabaho ko o sa bahay upang kumpirmahin ang pagkakilanlan ko?

  A

  Habang sinusuri ng inyong aplikasyon, maaaring tatawagan kayo ng kumpanya namin upang kumpirmahin ang inyong pagkakilanlan kung kinakailangan.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Nagkamali ako sa pagsulat ng pangalan/ address/ kaarawan sa application form ko.

  A

  Mangyari lamang magsumite muli ng aplikasyon.

 • Q
  Paano maging miyembro

  May annual fee ba?

  A

  Para sa unang taon, walang sisingilin na annual fee. Mula sa ika-2 taon ng pagiging miyembro, ang annual fee ay magiging ¥2,200 (kasama ang VAT).

 • Q
  Paano maging miyembro

  Lumipat ako ng tirahan. Maipapadala pa ba rin ninyo ang card sa akin?

  A

  Mangyari lamang magsumite muli ng aplikasyon matapos naibago na ang address ninyo ng kinauukulang munisipyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Bakit kailangang magsumite ng litrato/ kopya ng patunay ng dokumento bilang patunay ng pagkakilanlan?

  A

  Alinsunod sa Anti-money Laundering act (o ang Batas sa pagtigil sa pagtago ng pera na kita mula sa krimen, may kaakibat na responsibilidad ang aming kumpanya na kumpirmahin ang mga dokumento na magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan. Kapag hindi kayo makasumite ng dokumento, hindi namin makukumpirma na kayo ang tao nasa aplikasyon. Dahil dito maaaring hindi kayo ma-isyuhan ng card.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Paano dapat isulat ang pangalan ko nang naka-abakada?

  A

  Mangyari lamang ipasok ang inyong pangalan sa aplikasyon katulad ng nakasulat sa residence card (zairyu kaado) ninyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Hindi ko nakuha ang card ko at lumampas na ang panahon para ipadala ito muli. Pwede pa ba ninyo ipadala ng isa pang beses?

  A

  Ipapadala namin muli ang card kapag hindi ninyo natanggap sa dahilan na wala kayo sa oras na dumating ito o kaya’y lampas na ng panahon dapat matanggap namin ang inyong deposito. Mangyari lamang ipaalam ninyo sa aming kumpanya ang inyong hiling. Bukod nito, maaaring kontakin kayo ng aming kumpanya sa pamamagitan ng email o telepono, upang kumpirmahin na naipadala na muli ang card, alinsunod sa kondisyon nakasaad sa kontrata, at maaari din na ipapadala namin muli ang card kahit na wala kaming natanggap na hiling mula sa inyo.

 • Q
  Paano maging miyembro

  Pwede ba ng halaga na mas maliit pa kaysa ¥100,000?

  A

  Ang pinakamababang halaga para sa card ay ¥100,000. Hindi namin maibibigay sa inyo ang hinihiling ninyo na masmababa pa sa ¥100,000.

1
2
3
4