2020-01-25

Tôi vẫn còn thiếu tiền đã sử dụng, tôi có thể rời khỏi hội không?

Có thể rời khỏi hội. Tuy nhiên, nếu còn thiếu tiền đã sử dụng thẻ khi rời hội phải thanh toán toàn bộ số tiền đó.