2020-01-25

Khi thanh toán bằng thẻ ở cửa hàng phải làm thế nào?

Khi thanh toán hãy trình thẻ ra và chỉ định phương pháp thanh toán là trả 1 lần hay trả góp. Hãy kiểm tra xác nhận số tiền ở phiếu bán và kí vào. (Không cần điền số điện thoại v.v…)