2020-01-25

Có dịch vụ vay tiền mặt từ thẻ tín dụng (Cashing service) không?

Không thể sử dụng dịch vụ vay tiền mặt từ thẻ tín dụng bao gồm hệ thống ATM trong và ngoài nước.