2020-01-25

Tôi sẽ đi nước ngoài. Thẻ có thể sử dụng cả ở nước ngoài chứ?

Có thể sử dụng ở các cửa hàng gia nhập thanh toán bằng Master Card ở nước ngoài.