2020-01-25

Mã bảo mật là gì?

Cần thiết khi mua sắm trên mạng. Mã bảo mật là 3 chữ số cuối ở dãy 7 chữ số được in ở phía trên chỗ kí tên mặt sau thẻ.