2020-01-25

Thời hạn hiệu lực của thẻ đã hết, tôi nên làm thế nào?

Chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận xem quý khách có muốn gia hạn thẻ không trước khi thẻ hết hiệu lực. Nếu quý khách muốn chúng tôi sẽ gia hạn.