2020-01-27

Nếu làm lại thẻ thì số thẻ sẽ thay đổi không?

Tùy vào lý do làm lại thẻ mà số thẻ có thể sẽ thay đổi.
Ví dụ: Làm lại thẻ do mất thẻ thì sẽ phải thay đổi số thẻ. Nếu quý khách đang sử dụng thẻ để chi trả liên tục phí công cộng, phí điện thoại, bảo hiểm, nhà cung cấp internet v.v… hãy tự làm thủ tục thay đổi thời hạn hiệu lực của thẻ với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Ngoài ra các trường hợp dưới đây không thay đổi số thẻ:

Thẻ bị hỏng, bị hỏng từ, thẻ không đọc được nhạy

Thay đổi mật khẩu

* Trường hợp dùng để trừ tiền phí công cộng v.v…phải ghi rõ cả việc cần thay đổi đăng ký thông tin thẻ với các nhà cung cấp.