2020-01-25

Sau khi sử dụng hết hạn mức thẻ tôi sẽ phải chờ đến bao giờ mới được dùng thẻ tiếp?

Chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận việc thanh toán hóa đơn của quý khách. Về chi tiết hãy liên lạc với chúng tôi.