2020-01-25

(i) Thời điểm gia hạn thẻ tôi phải đi làm ở nước ngoài nên không ở Nhật. Tôi có thể nhờ gửi thẻ có hiệu lực mới ra nước ngoài được không? (ii) Thời điểm gia hạn thẻ tôi bận việc nên không ở nhà. Tôi có thể nhờ chuyển tiếp hay nhờ gửi đến chỗ làm không?

Thẻ chỉ được chuyển đến địa chỉ nhà riêng của chính chủ trong nước Nhật.