2020-01-25

Thẻ mới đã đến nhưng tôi vẫn sử dụng được thẻ cũ chứ?

Không sử dụng được.