2020-01-25

Tôi đã đăng ký mà không thấy thẻ gửi tới.

Cần khoảng 2 tuần để phát hành thẻ.
Nếu có điểm chưa rõ về tình hình phát hành thẻ hãy liên lạc với chúng tôi.