2020-01-25

Tôi đã tìm thấy thẻ sau khi trình báo mất thẻ. Tôi có thể tiếp tục sử dụng thẻ ấy không?

Thời điểm quý khách trình báo mất thẻ thì thẻ đã không thể sử dụng được. Thẻ một khi đã rời khỏi chính chủ sẽ có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích xấu nên chúng tôi sẽ thay đổi số thẻ và phát hành lại.