2020-01-25

Tôi cho bạn cùng phòng, bạn bè mượn thẻ tín dụng và gặp khó khăn vì họ không trả tiền đã sử dụng cho tôi. Tôi nên làm thế nào?

Thẻ tín dụng không được sử dụng bởi người không phải chính chủ. Cũng không được cho người khác mượn. Nếu cho người khác mượn và phát sinh vấn đề thì trách nhiệm sẽ nằm ở chính chủ.