2020-01-25

Trường hợp bị mất hay bị lấy cắp thẻ phải làm thế nào?

Hãy liên lạc gấp với bộ phận tiếp nhận về làm mất, bị đánh cắp thẻ của công ty. Cần chặn việc sử dụng thẻ để không bị người thứ ba sử dụng bất chính. Ngoài ra hãy trình báo với cảnh sát nơi gần nhất.