2020-01-25

Tôi cần chuẩn bị sẵn tiền để trừ tài khoản đến khi nào?

Vui lòng chuẩn bị tiền trước ngày trừ tài khoản. Để biết chi tiết, liên hệ với cơ quan tài chính của Nhật được chỉ định là tài khoản thanh toán.