2020-01-25

Trường hợp tôi chuyển tiền chậm có bị phạt phí chậm trễ hay không?

Đối với trường hợp quý khách lựa chọn phương thức thanh toán một lần, quý khách sẽ bị phạt khoản tiền bằng số dư thanh toán nhân với lãi suất năm là 14,6%.
Đối với trường hợp ngoài phương thức thanh toán một lần, quý khách sẽ bị phạt hai khoản tiền, khoản thứ nhất bằng số dư thanh toán được yêu cầu chi trả nhưng chưa chi trả và bị chậm trễ nhân với lãi suất năm là 14,6%, khoản thứ hai là một khoản nhỏ bằng phần còn lại của số dư thanh toán chưa được yêu cầu chi trả nhân với lãi suất được quy định theo pháp luật quy định.