2020-01-25

Tôi đã nhận được hóa đơn yêu cầu thanh toán một lần khoản chi tiêu đã sử dụng, liệu tôi có chuyển sang phương thức thanh toán xoay vòng được

Hãy đăng ký chuyển phương thức thanh toán trước ngày 15 gần nhất tính từ thời điểm quý khách sử dụng thẻ để mua sắm.