2020-01-25

Tôi chỉ định thanh toán 1 lần nhưng có thể chuyển sang thanh toán Tín dụng xoay vòng (Revolving) được không?

Có thể thay đổi. Tuy nhiên nếu chuyển qua hình thức thanh toán tín dụng xoay vòng (Revolving) sẽ mất phí tín dụng xoay vòng (Revolving)