2020-01-25

Tôi muốn thanh toán bằng tiền gửi bảo lãnh (deposit)

Không dùng tiền bảo lãnh (Deposit) cho việc thanh toán được.