2020-01-25

Thanh toán hàng tháng thế nào/

Số tiền đã sử dụng sẽ được tổng kết vào ngày 15 hàng tháng (Tính phần đã sử dụng từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng này) và thanh toán vào ngày 6 tháng sau đó.