2020-01-25

Tôi đã điền nhầm số tài khoản. Tôi nên làm thế nào?

Khi chỉnh sửa cột tài khoản, hãy gạch hai gạch tại nơi sẽ chỉnh sửa (Lỗi ghi nhầm số tài khoản, nhầm con dấu dùng cho ngân hàng v.v…) rồi đóng dấu đính chính bằng dấu dùng cho ngân hàng. Hãy ghi, đóng lại số tài khoản và con dấu đúng vào phần giấy trắng.