2020-01-25

Hãy hướng dẫn tôi làm thế nào để gửi tiền bảo lãnh thẻ.

Quý khách vui lòng gửi tiền bảo lãnh thông qua phiếu gửi tiền được đính kèm trong phong bì cùng thẻ.