2020-01-25

Hãy cho tôi biết cách kiểm tra thời hạn hiệu lực của thẻ.

Trên thẻ có khắc thời hạn hữu hiệu của thẻ nên hãy kiểm tra trên thẻ.