2020-01-25

Trường hợp địa chỉ trong giấy tờ chứng minh thư với địa chỉ đăng ký khác nhau phải làm thế nào?

Hãy làm thủ tục đổi địa chỉ ở Ủy ban hành chính trực thuộc rồi mới đăng ký.