2020-01-25

Tôi không thể đặt hạn mức tiền mong muốn dưới 50.000 yên sao?

Hạn mức tối thiểu của thẻ này là 50.000 yên. Không thể đăng ký hạn mức dưới 50.000 yên.