2020-01-25

Tôi không nhận được thẻ, lại quá thời gian chuyển phát lại thẻ rồi. Có thể gửi lại cho tôi một lần nữa không?

Trường hợp quý khách đi vắng không nhận được thẻ và thời gian lưu lại tại bưu điện quá hạn chúng tôi sẽ gửi lại thẻ. Phiền quý khách liên lạc với công ty chúng tôi. Tuy nhiên theo nội dung hợp đồng với quý khách chúng tôi có thể sẽ liên lạc lại bằng email hay điện thoại để xác nhận viện gửi thẻ lần nữa, cũng có thể sẽ không liên lạc mà cứ thế gửi lại thẻ.