2020-01-25

Tên bằng chữ Romaji nên viết thế nào?

Xin hãy điền đúng như tên được ghi trong thẻ cư trú.