2020-01-25

Tại sao lại cần nộp ảnh, bản phô tô giấy tờ xác nhận chính chủ?

Việc kiểm tra giấy tờ xác nhận chính chủ là quy định bắt buộc theo Luật về phòng chống chuyển nhượng lợi ích của tội phạm (phòng chống rửa tiền). Trường hợp không nộp giấy tờ chúng tôi sẽ không xác minh được người đăng ký là chính chủ nên sẽ không thể phát hành thẻ.