2020-01-25

Tôi đã chuyển chỗ ở, liệu thẻ có được chuyển tiếp đến địa chỉ mới không?

Hãy làm thủ tục đổi địa chỉ ở Ủy ban hành chính trực thuộc rồi mới đăng ký.