2020-01-25

Giấy tờ cần thiết để đăng ký là gì?

Cần có thẻ cư thú (bao gồm cả chứng nhận vĩnh trú đặc biệt).