2020-01-28

Tiền gửi bảo lãnh là gì?

Khoản tiền bảo lãnh là khoản tiền chúng tôi giữ như vật thế chấp để đảm bảo độ tin cậy tín dụng từ quý khách. Quý khách cần chú ý rằng khoản tiền bảo lãnh của quý khách hoàn toàn không liên quan cũng như sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thanh toán nào. Khoản tiền đã sử dụng sẽ được yêu cầu thanh toán vào tháng tiếp theo đó bằng khoản tiền không phải tiền bảo lãnh. Tuy nhiên thì mức gửi bảo lãnh của quý khách lại sẽ tương đương với hạn mức sử dụng tín dụng của thẻ.