2020-01-28

Phương pháp gửi và nhận lại tiền gửi bảo lãnh (Deposit)

Quý khách vui lòng gửi tiền bảo lãnh thông qua phiếu gửi tiền được đính kèm trong phong bì cùng thẻ.
Số tiền gửi bảo lãnh này sẽ được gửi trả lại quý khách vào cơ quan tài chính trong nước Nhật của quý khách bằng phương pháp quy định khi quý khách rời khỏi hội thẻ tín dụng Nexus Global Card vì lý do như về nước v.v…