2020-01-25

Thời hạn hiệu lực của thẻ đến bao giờ?

Thời hạn hiệu lực theo nguyên tắc là 3 năm.