2020-01-25

Dịch vụ trả bằng hình thức Tín dụng xoay vòng (Revolving) tự động là gì?

Là dịch vụ chi trả bằng hình thức “tín dụng xoay vòng (revolving)” tự động phần đã sử dụng để mua sắm do chính chủ chỉ định và phần “trả một lần tháng sau” ở trong và ngoài nước.