2020-01-25

Có cần ghi tên vào mặt sau thẻ không?

Khi thẻ được chuyển đến quý khách hãy tự điền tên vào chỗ kí tên ở mặt sau thẻ.