FAQ

 • Q
  Pagtiwalag (paghinto bilang miyembro)

  Paano tumiwalag sa pagiging miyembro?

  A

  Upang tumiwalag sa globalcard, mangyari lamang ang may-ari mismo ng card ay ipaalam sa aming kumpanya.

 • Q
  Pagtiwalag (paghinto bilang miyembro)

  Mayroon pa akong natitirang balanse. Pwede pa ba rin akong tumiwalag sa pagiging miyembro?

  A

  Maari kayong makatiwalag sa pagiging miyembro. Bukod dito, kapag may natitira pang balanse na magagamit sa card, isasauli namin ang buong halaga.

 • Q
  Pagtiwalag (paghinto bilang miyembro)

  Ano mangyayari sa naideposito ko kapag tumiwalag ako sa pagiging miyembro?

  A

  Pagkatapos kayong tumiwalag, ikukumpirma namin na hindi na nagamit ang card at saka lamang isasauli namin ang deposito ninyo sa bank account na inyong inirehistro sa inyong aplikasyon.

 • Q
  Pagtiwalag (paghinto bilang miyembro)

  Ibabalik ba ang annual fee na nabayad ko kapag tumiwalag ako sa pagiging miyembro?

  A

  Hindi namin isasauli.

 • Q
  Pagtiwalag (paghinto bilang miyembro)

  Pakipaliwanag ang detalye ng pagbalik ng deposito.

  A

  Kapag tumiwalag kayo sa pagiging miyembro, ipapadala namin sa inyo ang mga dokumento kung saan nakasaad ang bank account ninyo kung saan isasauli namin ang inyong deposito.
  Kasabay ng mga dokumento, matapos namin makumpirmahin na naibalik na sa amin ang card ninyo, ibabalik namin ang halaga ng nadeposito ninyo.
  Bukod nito, bilang patakaran, ibabalik namin sa bank account ninyo sa isang bangko na nasa loob ng Japan.
  Kapag wala kayong account sa bangko na nasa loob ng Japan, mangyari lamang makipagkonsulta sa aming kumpanya.

1