FAQ

 • Q
  Pagbago ng profile

  Ano dapat gawin kapag liipat ako ng tirahan/address?

  A

  Kailangan ninyo ng residence card zairyu kaado na dumaan na sa proseso ng pagbago ng address. Papadalhan namin kayo ng Change Address form (aplikasyon para sa pagpalit ng address) at mangyari lamang ibalik sa amin ito kasama ng kopya ng bago ninyong residence card/zairyu kaado.

 • Q
  Pagbago ng profile

  Ano dapat gawin kapag malapit na ang expiration date ng card?

  A

  Kukumpirmahin namin kung nais ninyo ipabago ang card bago ng expiration date. Kapag nais ninyo ay ipapabago namin.

 • Q
  Pagbago ng profile

  Magbabago ba ang card number ko kapag magpapagawa ako ng panibago?

  A

  Maaaring mabago ang card number ninyo base sa dahilan ng pagpagawa muli ng card.
  Halimbawa: Kapag nagpagawa kayo ng card dahil ito ay nawala o ninakaw, mababago ang numero ng card ninyo. Kapag ginagamit ninyo ang card sa pagbayad ng patuloy na serbisyo katulad ng pampublikong serbisyo (tubig, koryente atbp), telepono, insurance o seguro, internet atbp., ipagpaumanhin ninyo, mangyari lamang ipabago ninyo mismo ang tungkol sa expiration date ng inyong card sa mga kumpanya na nagpapatakbo ng serbisyo.

  – Pagkasira ng card/ng magnetic strip/hindi na mabasa

  – Pagbago ng PIN number

  *Kapag ginagamit ang card sa pagbayad ng serbisyo etc. sa pamamagitan ng pagkuha ng pambayad mula sa bank account ninyo, malinaw na nakasaad na kinakailangan na baguhin ninyo ang inyong inirehistrong impormasyon para sa bawat serbisyo.

 • Q
  Pagbago ng profile

  Gusto ko sana palitan ang PIN number ko, paano ko ito magagawa?

  A

  Mangyari lamang tawagan ang aming kumpanya sa telepono. Kailangang ipagawa muli. Dahil dito hihiling kami ng bayad sa muling paggawa nito. Magpapadala di kami ng form para sa bagong PIN. Mangyari lamang ibalik sa amin matapos masagutan ito.

 • Q
  Pagbago ng profile

  Nakalimutan ko ang PIN number ko, ano dapat gawin ko?

  A

  Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.
  Ipapadala namin ang application form para sa panibagong PIN number. Mangyari lamang sagutin at ipadala muli sa amin.

1