2020-01-24

Pakipaliwanag ang detalye ng pagbalik ng deposito.

Kapag tumiwalag kayo sa pagiging miyembro, ipapadala namin sa inyo ang mga dokumento kung saan nakasaad ang bank account ninyo kung saan isasauli namin ang inyong deposito.
Kasabay ng mga dokumento, matapos namin makumpirmahin na naibalik na sa amin ang card ninyo, ibabalik namin ang halaga ng nadeposito ninyo.
Bukod nito, bilang patakaran, ibabalik namin sa bank account ninyo sa isang bangko na nasa loob ng Japan.
Kapag wala kayong account sa bangko na nasa loob ng Japan, mangyari lamang makipagkonsulta sa aming kumpanya.