2020-01-24

Gusto ko sana palitan ang PIN number ko, paano ko ito magagawa?

Mangyari lamang tawagan ang aming kumpanya sa telepono. Kailangang ipagawa muli. Dahil dito hihiling kami ng bayad sa muling paggawa nito. Magpapadala di kami ng form para sa bagong PIN. Mangyari lamang ibalik sa amin matapos masagutan ito.