2020-01-24

Magbabago ba ang card number ko kapag magpapagawa ako ng panibago?

Maaaring mabago ang card number ninyo base sa dahilan ng pagpagawa muli ng card.
Halimbawa: Kapag nagpagawa kayo ng card dahil ito ay nawala o ninakaw, mababago ang numero ng card ninyo. Kapag ginagamit ninyo ang card sa pagbayad ng patuloy na serbisyo katulad ng pampublikong serbisyo (tubig, koryente atbp), telepono, insurance o seguro, internet atbp., ipagpaumanhin ninyo, mangyari lamang ipabago ninyo mismo ang tungkol sa expiration date ng inyong card sa mga kumpanya na nagpapatakbo ng serbisyo.

– Pagkasira ng card/ng magnetic strip/hindi na mabasa

– Pagbago ng PIN number

*Kapag ginagamit ang card sa pagbayad ng serbisyo etc. sa pamamagitan ng pagkuha ng pambayad mula sa bank account ninyo, malinaw na nakasaad na kinakailangan na baguhin ninyo ang inyong inirehistrong impormasyon para sa bawat serbisyo.