2020-01-24

Ano dapat gawin kapag liipat ako ng tirahan/address?

Kailangan ninyo ng residence card zairyu kaado na dumaan na sa proseso ng pagbago ng address. Papadalhan namin kayo ng Change Address form (aplikasyon para sa pagpalit ng address) at mangyari lamang ibalik sa amin ito kasama ng kopya ng bago ninyong residence card/zairyu kaado.