2020-01-24

Kapag nagamit ko na ang lahat ng halaga na magagamit ko sa card (credit limit/credit line) mula kailan magagamit ko na ang card muli?

Matapos lamang makumpirma ng aming kumpanya na nabayaran na ang bill ninyo. Para sa karagdagang detalye, mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.