2020-01-24

Sinabihan ako na “Ang card na ito ay hindi magamit.” Ano dapat gawin ko?

Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.