2020-01-24

Nabali ko ang card.

Mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa aming kumpanya.