2020-01-24

Kapag nawala o nanakaw ang card ko, ano dapat kong gawin?

Mangyari lamang ireport sa amin kaagad ang pagkawala o pagkanakaw ng card. Upang hindi magamit ito ng ibang tao kailangan ikansela ang card. Bukod dito, magsumbong sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.