2020-01-24

Kailan dapat ihanda ang halaga ililipat mula sa bank account?

Mangyari lamang ihanda ang halaga na kukunin mula sa bank account ninyo isang araw bago ito kukunin bilang bayad. Para sa karagdagang detalye mangyari lamang idirekta ang inyong tanong sa bangko ng bank account ninyo na gagamitin sa pagbayad.