2020-01-24

Kapag nahuli ako sa pagtransfer ng pambayad mula sa bangko, may parusa/babayarin ba sa pagiging late?

Para sa nagbabayad ng isang bayaran, ang halaga ng parusa ay ang 14.6% na taunang interes ng babayarin ninyo.
Para sa mga hindi nagbabayad ng isang bayaran, ang singil ay ang 14.6% na taunang interes ng natitirang babayarin ninyo o ang annual interes na takda ng batas para sa bagay na pangkalakalan (statutory rate of interest) o anumang mas mababa sa dalawa.